آموزش جغرافیای متوسطه
آموزش جغرافیای متوسطه 
                                               

سوالات چهارگزینه ای جغرافیای پیش دانشگاهی                                                               1   ) ۱دربررسیهای جغرافیایی تمامی گزینه ها مورد توجه جغرافیدانان می باشد. به جز ......                         الف)تفاوتها وتشابهات محیط جغرافیایی

ب) رابطه ی انسان و محیط جغرافیایی

ج ) شناخت تنوع محدود مکانهای جغرافیایی

د) انسان ،محیط و رابطه متقابل بین آنها.

2)کدام عامل در تغییر و تحول علم جغرافیا در دهه های اخیر نقشی نداشته است ؟                       الف) بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی

ب) افزایش ماهواره های اطلاعاتی

ج) نیازبه برنامه ریزی فضایی(آمایش زمین )

د) جنگ های جهانی اول و دوم.

3) برچه اساسی سیستم ها رابه سیستمهای باز وبسته تقسیم می کنند؟         الف) چگونگی مبادله ی ماده انرژی                          ب) ساختار سیستم

ج) وضعیت ورودی و خروجی                                    د)وضعیت پسخوراند.

4)درسیستم خاک کدام موارد جزء و رودی می باشند؟                                                الف)تبخیر و تعرق محصول کشاورزی

ب) محصول کشاورزی اقلیم

ج) انرژی خورشیدی محصول کشاورزی

د) انرژی خورشیدی آب و هوا.

5) « سیستم خاک » جزء کدام نوع سیستم ها می باشد؟          الف ) باز ساده    ب)بسته پیچیده            ج)باز پیچیده      د)بسته ساده

6)از ویژگیهای سیستم بسته می باشد؟                       الف)دارای پسخوراند مثبت و منفی است.

ب)مواد جدید دوباره به سیستم بر می گردد.

ج)تاثیر متقابل سیستم و محیط دیده نمی شود.

د)ورودی بیشتر از خروجی است.

7)کدام وضعیت باعث عدم تعادل،مرگ و فروپاشی سیستم می شود؟       الف)پسخوراند منفی                         ب)ورودی= خروجی

ج)تعادل سیستم                             د)پسخوراند مثبت.

8)اگر از منابع آبهای زیر زمینی دشت فریمان به صورت بی رویه برداشت گردد،

پسخوراند منفی کدام است؟

الف) افت سطح آبهای زیرزمینی

ب) خشکیدن قناتها و چشمه ها

ج ) تغذیه سفره های زیرزمینی

د) شور شدن تدریجی آبخوانها.

9) وقتی جغرافیدان « ارتباط یک پدیده باسایر پدیده ها » رابررسی می کند،

ازچه نوع تحلیلی(شناخت)استفاده کرده است؟

الف)تکوینی               ب)ساختاری                ج)کارکردی             د)آینده نگر.

10)همه ی موارد از اهداف آموزش علم جغرافیا می باشد. به جز.......                           الف)کسب مهارت بهره برداری بیشتر از محیط

ب)آموزش تفاهم و برابری بین المللی

ج) بهره برداری مطلوب و بهینه از سرزمین

د)شناخت جغرافیایی ایران وجهان.

11)کدام مورد در قلمرو علوم سیاسی قرار می گیرد؟

الف)تاثیر فروپاشی شوروی بر شکل گیری دولتهای جدید

ب) بررسی زمینه های پیدایش جنگ سرد و روایط دیپلماتیک ابر قدرتها                                      ج)تاثیر جنگ سرد بر مسائل نژادی و اقلیت ها

د) نقش جنگ جهانی اول بر تغییرات مرزی اروپای شرقی.

12)  مجموعه ی داده ها و اطلاعات یا موادی که بعداز تغییر و تبدیل از سیستم خارج می شود، را چه می نامند؟ 

  الف)Input                       ب)system              ج)                outputد)      feed back

13) کدام رشته ها جزء گرایش های« جغرافیای انسانی » هس     الف ) جغرافیای اقتصادی، هیدرولوژی               ب) جغرافیای تاریخی ، کارتوگرافی

ج) سنجش از دور ، ژئومورفولوژی               د) جغرافیای جمعیت ، جغرافیای روستایی.

14)در ترکیب و تشخیص محیط جغرافیایی ادغام کدام عناصر و اجزاءصحیح تر است؟      الف) فناوری ، جهان بینی                ب) ناهمواریها ، اقلیم

ج) فرهنگ ، پوشش گیاهی                         د) خدمات ، اقتصاد.

15) تفاوت بین چشم اندازهای اراضی زراعی کشورهای اسلامی و سوسیالیسم در چیست؟                        الف) عناصر محیط طبیعی       ب) تفاوتهای فرهنگی

ج) عناصر محیط جغرافیایی                          د) تفاوتهای محیطی

16 ) در روابط و نتایج زیر کدام نتیجه گیری درست است؟                  الف)محیط طبیعی محیط اجتماعی = محیط جغرافیایی

ب)محیط طبیعی + محیط جغرافیایی= چشم انداز جغرافیایی

ج) محیط اجتماعی+ محیط طبیعی= محیط جغرافیایی

د)محیط اجتماعی + محیط جغرافیایی= چشم انداز جغرافیایی.

17) از ویژگیهای فواید نگرش سیستمی در جغرافیا نمی باشد.              الف)پذیرش تغییر و تحولات محیطی

ب) بهره برداری از روشهای کمی و آماری

ج)ترویج تفکر تک بعدی و قشری نگری

د)سهولت آینده نگری و ژرفانگری.

18)کدامیک چهارمین مرحله ی تکوین سیاره زمین است؟             الف)سیستم طبیعی بی جان                      ب)سیستم طبیعی جاندار

ج) سیستم زمین انسان                                  د)سیستم محیط جغرافیایی.

۱۹) از وظایف علم جغرافیاست؟                   الف)بررسی عمق خاک                     ب ) خصوصیات فیزیکی خاک

ج) طبقه بندی خاکها                       د ) بررسی مواد معدنی خاکها.

20) کدام علم « اثر اصول و قوانین حاکم برجو را روی مکان و زندگی انسانها » بررسی می کند؟

الف) هواشناسی       ب)کلیماتولوژی           ج) هیدرولوژی       د) ژئومورفولوژی.

21)منظور از فقدان تعادل در سيستم هاي باز و بسته چيست؟

الف) ورودي بيش از خروجي آن

ب) انرژي موجود درآن به صورت پايان ناپذير تكرار مي شود.

ج) نامناسب بودن پسخوراند در سيستم

د) بعضي از اجزاء و عناصر سيستم روابط بسيار پيچيده اي با هم دارند.

22)ژئومورفولوژي از شاخه هاي كدام مورد زير است؟

الف) جغرافياي طبيعي                           ب) جغرافياي زيستي

ج) جغرافياي آبها                               د) جغرافياي خاكها.

23) پسخوراند كدام مورد سيستم را اعلام مي كند؟

الف) تعادل              ب) ورودي          ج) خروجي       د) باز يا بسته بودن.

24) دومين مرحله از مراحل طي شده در كره ی زمين از آغاز پيدايش تاكنون كدام است؟

الف) پيدايش ليتوسفرو هيدروسفر                ب) حيات گياهي و جانوري

ج) ظهور انسان                                       د) پيدايش محيط جغرافيايي.

25) براي شناخت نقش سيستم فضايي شهر مشهداز كدام روش استفاده مي شود؟

الف) كاركردي          ب) ساختاري           ج) تكويني        د)آينده نگر.

26) كدام مورد  سيستم بسته محسوب می گردد؟

الف) محله                ب) شهر              ج) روستا                د) آب.

27) منظور از ديد تركيبي و كلي جغرافيا چيست؟

الف) جغرافيا علم عمومي شناسايي زمين است.

ب) كليه پديده هاي سطح زمين را به صورت منفرد و مجزا از هم مي بيند.

ج) مطالعه مجموعه ي پديده هاي طبيعي يا انسانی

د) پديده هاي جغرافياي در ارتباط باهم به صورت يك مجموعه ديده مي شوند.

28) هدف اصلي از مطالعات جغرافيايي چيست؟

الف) كاربرد ساير علوم در زندگي گروه هاي اجتماعي

ب) شناخت محيط هاي مختلف در سطح زمين

ج) رفع مشكلات سياسي گروه هاي مختلف انساني

د) بهبود شرايط زندگي بر سطح زمين.

29) سنجش از دور كدام بخش از جغرافيا مي باشد و با كدام شاخه ی علوم ارتباط دارد؟

الف) جغرافياي طبيعي هندسه                ب) جغرافياي طبيعي آمار و كامپيوتر

ج) فنون جغرافيايي مهندسي                   د) فنون جغرافيايي زمين شناسي.

30)چرا مسئوليت پذيري و مشاركت و تفاهم ساكنان كره ي زمين ضروري است؟ به دليل....

الف) بهره برداري صلح آميز از زمين

ب) محدود بودن منابع سياره زمين

ج) تعامل انسانها با سياره ي زمين باآگاهي و شناخت

د) اهداف والاي آموزش جغرافيا.

31) در مطالعات مربوط به « جنگ سرد» كدام مورد زير در حوزه ی « مطالعه ی جغرافياي سياسي » قرار مي گيرد؟

الف) روابط ديپلماتيك آمريكا و شوروي

ب) مفاهيم مربوط به جنگ سرد

ج) تغييرات مرزي در اروپاي شرقي

د) علل بروز جنگ سرد.

32)كدام يك از بررسي هاي جغرافيايي زير « شناخت کارکردی » است؟

الف) بررسي رابطه ی شبكه ی راه هاي ارتباطي با وضعيت ناهمواريها

ب) شناخت اقليم پيرامون شهر فريمان

ج) بررسي مراحل رشد و توسعه ی شهر مشهد

د) مطالعه ی تك تك پديده هاي جغرافيايي يك مكان.

33) محيط هاي جغرافيايي چگونه پديد مي آيند؟

الف) تكامل محيط هاي طبيعي

ب) تقابل محيط طبيعي و محيط اجتماعي

ج) تركيب عناصري چون دانش ؛ فرهنگ و فناوري

د) دگرگوني و تكامل محيط اجتماعي.

34) كداميك از موارد زيرجزء خروجي سيستم خاك است؟

الف) انرژي خورشيدي       ب) آب         ج) محصول كشاورزي       د) هوا.

35) سه رشته اصلي جغرافيا كدامند؟

الف) جغرافياي طبيعي ؛ كارتوگرافي ؛ جغرافياي انساني

ب) جغرافياي انساني ؛ كارتوگرافي ؛ سنجش از دور

ج) جغرافياي طبيعي ؛ فنون جغرافيايي ؛ جغرافياي انساني

د) جغرافياي انساني ؛ جغرافياي طبيعي ؛ ژئو مورفولوژي.

36 ) کدامیک از شیوه های شناخت جغرافیایی ، سایر شیوه های شناخت جغرافیایی را نیز در بر می گیرد؟

الف) آینده نگر               ب) تکوینی                ج) کارکردی                د) ساختاری

37 ) دلیل دلبستگی و علاقه ی انسان نسبت به محل زندگی و محیط اطراف چیست؟

الف) حس کنجکاوی       ب) شناخت بهتر محیط     ج) علاقه به گذشته     د) شناسایی هویت و ملیت

38) به اختلافات سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیک دو بلوک شرق و غرب که از نیمه ی دوم قرن بیستم  رخ داد چه می گفتند؟

الف) جنگ ستارگان         ب) صلح مسلح                ج) جنگ سرد               د) نظم نوین جهانی

39) جغرافیدانان روابط متقابل انسان و محیط را چگونه مورد بررسی قرار می دهند؟

الف) نظام مند و سیستمی                                      ب) مجزا و منفک از هم

ج) بطور مستقل و جدا از یکدیگر                       د) با توجه به سطح تکنولوژی

40) چرا انسان در مرحله ی سوم تکوین سیاره ی زمین ، تابع محیط طبیعی بود؟

الف) نداشتن ابزار لازم برای تغییر چهره ی زمین

ب) عدم شناخت انسان  نسبت به محیط پیرامون خود

ج) سرسختی و خشن بودن طبیعت در برابر انسان

د)پراکندگی وکم بودن انسانها بر روی کره ی خاکی

41) عامل پیدایش چشم اندازهای متفاوت بر سطح زمین ، کدام گزینه است؟

الف) وجود عناصر گوناگون   ب) گستردگی زمین       ج) یکنواختی محیط    د) مساعد بودن محیط

42) تعریف علم جغرافیا با توجه به عواملی در تحول دائمی است. کدام گزینه در این ارتباط نادرست است؟

الف) با توجه به شناخت پدیده ها و موضوعات جغرافیایی

ب) متناسب با مقتضیات علمی زمان

ج) با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر جوامع

دانشگاهی                                                             

1 ) دربررسیهای جغرافیایی تمامی گزینه ها مورد توجه جغرافیدانان می باشد. به جز ......                         الف)تفاوتها وتشابهات محیط جغرافیایی

ب) رابطه ی انسان و محیط جغرافیایی

ج ) شناخت تنوع محدود مکانهای جغرافیایی

د) انسان ،محیط و رابطه متقابل بین آنها.

2)کدام عامل در تغییر و تحول علم جغرافیا در دهه های اخیر نقشی نداشته است ؟                       الف) بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی

ب) افزایش ماهواره های اطلاعاتی

ج) نیازبه برنامه ریزی فضایی(آمایش زمین )

د) جنگ های جهانی اول و دوم.

3) برچه اساسی سیستم ها رابه سیستمهای باز وبسته تقسیم می کنند؟         الف) چگونگی مبادله ی ماده انرژی                          ب) ساختار سیستم

ج) وضعیت ورودی و خروجی                                    د)وضعیت پسخوراند.

4)درسیستم خاک کدام موارد جزء و رودی می باشند؟                                                الف)تبخیر و تعرق محصول کشاورزی

ب) محصول کشاورزی اقلیم

ج) انرژی خورشیدی محصول کشاورزی

د) انرژی خورشیدی آب و هوا.

5) « سیستم خاک » جزء کدام نوع سیستم ها می باشد؟          الف ) باز ساده    ب)بسته پیچیده            ج)باز پیچیده      د)بسته ساده

6)از ویژگیهای سیستم بسته می باشد؟                       الف)دارای پسخوراند مثبت و منفی است.

ب)مواد جدید دوباره به سیستم بر می گردد.

ج)تاثیر متقابل سیستم و محیط دیده نمی شود.

د)ورودی بیشتر از خروجی است.

7)کدام وضعیت باعث عدم تعادل،مرگ و فروپاشی سیستم می شود؟       الف)پسخوراند منفی                         ب)ورودی= خروجی

ج)تعادل سیستم                             د)پسخوراند مثبت.

8)اگر از منابع آبهای زیر زمینی دشت فریمان به صورت بی رویه برداشت گردد،

پسخوراند منفی کدام است؟

الف) افت سطح آبهای زیرزمینی

ب) خشکیدن قناتها و چشمه ها

ج ) تغذیه سفره های زیرزمینی

د) شور شدن تدریجی آبخوانها.

9) وقتی جغرافیدان « ارتباط یک پدیده باسایر پدیده ها » رابررسی می کند،

ازچه نوع تحلیلی(شناخت)استفاده کرده است؟

الف)تکوینی               ب)ساختاری                ج)کارکردی             د)آینده نگر.

10)همه ی موارد از اهداف آموزش علم جغرافیا می باشد. به جز.......                           الف)کسب مهارت بهره برداری بیشتر از محیط

ب)آموزش تفاهم و برابری بین المللی

ج) بهره برداری مطلوب و بهینه از سرزمین

د)شناخت جغرافیایی ایران وجهان.

11)کدام مورد در قلمرو علوم سیاسی قرار می گیرد؟

الف)تاثیر فروپاشی شوروی بر شکل گیری دولتهای جدید

ب) بررسی زمینه های پیدایش جنگ سرد و روایط دیپلماتیک ابر قدرتها                                      ج)تاثیر جنگ سرد بر مسائل نژادی و اقلیت ها

د) نقش جنگ جهانی اول بر تغییرات مرزی اروپای شرقی.

12)  مجموعه ی داده ها و اطلاعات یا موادی که بعداز تغییر و تبدیل از سیستم خارج می شود، را چه می نامند؟ 

  الف)Input                       ب)system              ج)                outputد)      feed back

13) کدام رشته ها جزء گرایش های« جغرافیای انسانی » هس     الف ) جغرافیای اقتصادی، هیدرولوژی               ب) جغرافیای تاریخی ، کارتوگرافی

ج) سنجش از دور ، ژئومورفولوژی               د) جغرافیای جمعیت ، جغرافیای روستایی.

14)در ترکیب و تشخیص محیط جغرافیایی ادغام کدام عناصر و اجزاءصحیح تر است؟      الف) فناوری ، جهان بینی                ب) ناهمواریها ، اقلیم

ج) فرهنگ ، پوشش گیاهی                         د) خدمات ، اقتصاد.

15) تفاوت بین چشم اندازهای اراضی زراعی کشورهای اسلامی و سوسیالیسم در چیست؟                        الف) عناصر محیط طبیعی       ب) تفاوتهای فرهنگی

ج) عناصر محیط جغرافیایی                          د) تفاوتهای محیطی

16 ) در روابط و نتایج زیر کدام نتیجه گیری درست است؟                  الف)محیط طبیعی محیط اجتماعی = محیط جغرافیایی

ب)محیط طبیعی + محیط جغرافیایی= چشم انداز جغرافیایی

ج) محیط اجتماعی+ محیط طبیعی= محیط جغرافیایی

د)محیط اجتماعی + محیط جغرافیایی= چشم انداز جغرافیایی.

17) از ویژگیهای فواید نگرش سیستمی در جغرافیا نمی باشد.              الف)پذیرش تغییر و تحولات محیطی

ب) بهره برداری از روشهای کمی و آماری

ج)ترویج تفکر تک بعدی و قشری نگری

د)سهولت آینده نگری و ژرفانگری.

18)کدامیک چهارمین مرحله ی تکوین سیاره زمین است؟             الف)سیستم طبیعی بی جان                      ب)سیستم طبیعی جاندار

ج) سیستم زمین انسان                                  د)سیستم محیط جغرافیایی.

۱۹) از وظایف علم جغرافیاست؟                   الف)بررسی عمق خاک                     ب ) خصوصیات فیزیکی خاک

ج) طبقه بندی خاکها                       د ) بررسی مواد معدنی خاکها.

20) کدام علم « اثر اصول و قوانین حاکم برجو را روی مکان و زندگی انسانها » بررسی می کند؟

الف) هواشناسی       ب)کلیماتولوژی           ج) هیدرولوژی       د) ژئومورفولوژی.

21)منظور از فقدان تعادل در سيستم هاي باز و بسته چيست؟

الف) ورودي بيش از خروجي آن

ب) انرژي موجود درآن به صورت پايان ناپذير تكرار مي شود.

ج) نامناسب بودن پسخوراند در سيستم

د) بعضي از اجزاء و عناصر سيستم روابط بسيار پيچيده اي با هم دارند.

22)ژئومورفولوژي از شاخه هاي كدام مورد زير است؟

الف) جغرافياي طبيعي                           ب) جغرافياي زيستي

ج) جغرافياي آبها                               د) جغرافياي خاكها.

23) پسخوراند كدام مورد سيستم را اعلام مي كند؟

الف) تعادل              ب) ورودي          ج) خروجي       د) باز يا بسته بودن.

24) دومين مرحله از مراحل طي شده در كره ی زمين از آغاز پيدايش تاكنون كدام است؟

الف) پيدايش ليتوسفرو هيدروسفر                ب) حيات گياهي و جانوري

ج) ظهور انسان                                       د) پيدايش محيط جغرافيايي.

25) براي شناخت نقش سيستم فضايي شهر مشهداز كدام روش استفاده مي شود؟

الف) كاركردي          ب) ساختاري           ج) تكويني        د)آينده نگر.

26) كدام مورد  سيستم بسته محسوب می گردد؟

الف) محله                ب) شهر              ج) روستا                د) آب.

27) منظور از ديد تركيبي و كلي جغرافيا چيست؟

الف) جغرافيا علم عمومي شناسايي زمين است.

ب) كليه پديده هاي سطح زمين را به صورت منفرد و مجزا از هم مي بيند.

ج) مطالعه مجموعه ي پديده هاي طبيعي يا انسانی

د) پديده هاي جغرافياي در ارتباط باهم به صورت يك مجموعه ديده مي شوند.

28) هدف اصلي از مطالعات جغرافيايي چيست؟

الف) كاربرد ساير علوم در زندگي گروه هاي اجتماعي

ب) شناخت محيط هاي مختلف در سطح زمين

ج) رفع مشكلات سياسي گروه هاي مختلف انساني

د) بهبود شرايط زندگي بر سطح زمين.

29) سنجش از دور كدام بخش از جغرافيا مي باشد و با كدام شاخه ی علوم ارتباط دارد؟

الف) جغرافياي طبيعي هندسه                ب) جغرافياي طبيعي آمار و كامپيوتر

ج) فنون جغرافيايي مهندسي                   د) فنون جغرافيايي زمين شناسي.

30)چرا مسئوليت پذيري و مشاركت و تفاهم ساكنان كره ي زمين ضروري است؟ به دليل....

الف) بهره برداري صلح آميز از زمين

ب) محدود بودن منابع سياره زمين

ج) تعامل انسانها با سياره ي زمين باآگاهي و شناخت

د) اهداف والاي آموزش جغرافيا.

31) در مطالعات مربوط به « جنگ سرد» كدام مورد زير در حوزه ی « مطالعه ی جغرافياي سياسي » قرار مي گيرد؟

الف) روابط ديپلماتيك آمريكا و شوروي

ب) مفاهيم مربوط به جنگ سرد

ج) تغييرات مرزي در اروپاي شرقي

د) علل بروز جنگ سرد.

32)كدام يك از بررسي هاي جغرافيايي زير « شناخت کارکردی » است؟

الف) بررسي رابطه ی شبكه ی راه هاي ارتباطي با وضعيت ناهمواريها

ب) شناخت اقليم پيرامون شهر فريمان

ج) بررسي مراحل رشد و توسعه ی شهر مشهد

د) مطالعه ی تك تك پديده هاي جغرافيايي يك مكان.

33) محيط هاي جغرافيايي چگونه پديد مي آيند؟

الف) تكامل محيط هاي طبيعي

ب) تقابل محيط طبيعي و محيط اجتماعي

ج) تركيب عناصري چون دانش ؛ فرهنگ و فناوري

د) دگرگوني و تكامل محيط اجتماعي.

34) كداميك از موارد زيرجزء خروجي سيستم خاك است؟

الف) انرژي خورشيدي       ب) آب         ج) محصول كشاورزي       د) هوا.

35) سه رشته اصلي جغرافيا كدامند؟

الف) جغرافياي طبيعي ؛ كارتوگرافي ؛ جغرافياي انساني

ب) جغرافياي انساني ؛ كارتوگرافي ؛ سنجش از دور

ج) جغرافياي طبيعي ؛ فنون جغرافيايي ؛ جغرافياي انساني

د) جغرافياي انساني ؛ جغرافياي طبيعي ؛ ژئو مورفولوژي.

36 ) کدامیک از شیوه های شناخت جغرافیایی ، سایر شیوه های شناخت جغرافیایی را نیز در بر می گیرد؟

الف) آینده نگر               ب) تکوینی                ج) کارکردی                د) ساختاری

37 ) دلیل دلبستگی و علاقه ی انسان نسبت به محل زندگی و محیط اطراف چیست؟

الف) حس کنجکاوی       ب) شناخت بهتر محیط     ج) علاقه به گذشته     د) شناسایی هویت و ملیت

38) به اختلافات سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیک دو بلوک شرق و غرب که از نیمه ی دوم قرن بیستم  رخ داد چه می گفتند؟

الف) جنگ ستارگان         ب) صلح مسلح                ج) جنگ سرد               د) نظم نوین جهانی

39) جغرافیدانان روابط متقابل انسان و محیط را چگونه مورد بررسی قرار می دهند؟

الف) نظام مند و سیستمی                                      ب) مجزا و منفک از هم

ج) بطور مستقل و جدا از یکدیگر                       د) با توجه به سطح تکنولوژی

40) چرا انسان در مرحله ی سوم تکوین سیاره ی زمین ، تابع محیط طبیعی بود؟

الف) نداشتن ابزار لازم برای تغییر چهره ی زمین

ب) عدم شناخت انسان  نسبت به محیط پیرامون خود

ج) سرسختی و خشن بودن طبیعت در برابر انسان

د)پراکندگی وکم بودن انسانها بر روی کره ی خاکی

41) عامل پیدایش چشم اندازهای متفاوت بر سطح زمین ، کدام گزینه است؟

الف) وجود عناصر گوناگون   ب) گستردگی زمین       ج) یکنواختی محیط    د) مساعد بودن محیط

42) تعریف علم جغرافیا با توجه به عواملی در تحول دائمی است. کدام گزینه در این ارتباط نادرست است؟

الف) با توجه به شناخت پدیده ها و موضوعات جغرافیایی

ب) متناسب با مقتضیات علمی زمان

ج) با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر جوامع

[ دوشنبه ششم اسفند ۱۳۸۶ ] [ 0:45 ] [ علی راستی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ